همرزمان پلبس قضایی همرزمان پلبس قضایی همرزمان پلبس قضایی همرزمان پلبس قضایی همرزمان پلبس قضایی

صفحه اصلی// کلام همرزمان

همرزمان پلبس قضایی

پرستوي سيه بال
محمود فرکوش

خلاصه:
يک دسته پرستوي سيه بال بهاري
بر پهنه ي آبي سپهر شاد رسيدند
چندي در آن پهنه خرامان به جولان

همرزمان پلبس قضایی

فرياد شبانه
مهدي امينيان

خلاصه:
من احساس خود را پشت نوشته هايم
پنهان مي کنم من فرياد هايم را در درونم
مي کشم من سر در چاه تنهايي ....

همرزمان پلبس قضایی

زندگي ، عشق ، محشر
مهدي امينيان

خلاصه:
شايد زندگي را آغازي باشد وپاياني
و يا شايد خط فاصله اي ميان تولد
ومرگ وفرصتي براي انسان تا خود را ....

همرزمان پلبس قضایی

کشکول_طنزدانشجویی
سیدجوادطباطبایی مقدم

خلاصه:
ﺗﺎﻛﻨﻮن از ﺧﻮد ﭘﺮﺳﻴﺪه اﻳﺪﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در
روز از ﺗﻪ دل ﻣﻲ ﺧﻨﺪﻳـﺪ؟ آﻳﺎ آدم
ﺧﻮش ﺧﻨﺪه و ﺧﻮﺷﺮوﻳﻲ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻳﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ...

همرزمان پلبس قضایی

اهداف نا پايدار
مهدي امينيان

خلاصه:
نفس هام به شمارش افتاده و قلبم
تو سينه تالاپ تالاپ مي کند ؛ فشار
زيادي در عضلات ساق پاهايم احساس...